روستای کزج- آشنایی با روستا
بررسی شبکه ارتباطی روستا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۴/۲۶ | 

بررسی شبکه ارتباطی روستا

همانگونه که در قسمت فضای کاربری معابر اشاره شد شبکه ارتباطی روستا بویژه در داخل بافت ساخته شده، به تبع گذشت زمان ، توسعه فیزیکی روستا در جهات مختلف و نقش هر کدام از معابر گسترده و متنوع شده است.

براساس مطالعات و بررسیهای میدانی و باتوجه به عملکرد هرکدام از معابر، درمجموع شبکه ارتباطی روستای کزج را می توان به سه گروه به شرح ذیل تقسیم نمود:

معابر درجه یک

این معابر با جهت شرقی – غربی، ارتباط روستای کزج را با شهرهای هشتجین و خلخال در جهت شرق و با روستای دایوکندی در سمت غرب برقرار می سازد و همچنین معبر اصلی محلات خرمنلر و دره دران درجه یک می باشد.

معابر درجه دو: این معابر بافت فیزیکی روستا را به معبر درجه یک برقرار می سازد.

معابر درجه سه: این معابر ارتباط بافت مسکونی روستا را در محلات مختلف با یکدیگر و با معابر درجه دو و یک برقرار می سازد و بیشتر معابر در محله یوخاری کوچه از نوع درجه سه می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.17.25.fa
برگشت به اصل مطلب